Altres rgans

ÒRGANS DESCENTRALITZATS I SOCIETATS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT

 


Dades actualitzats a decembre 2016

ORGANISMES AUTÒNOMS

El Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals, CEIC Alfons el Vell, va nàixer en 1984 com organisme autònom constituït per l'Ajuntament de Gandia.

Els objectius que estatutàriament té marcats són promoure, potenciar i publicar estudis i investigacions d'interés per a la comarca de la Safor; coordinar-se amb altres institucions culturals i assessorar organismes i entitats públiques que ho sol·liciten.

FUNDACIÓ PARE LEANDRO CALVO

La Fundació Pare Leandro Calvo és un organisme autònom integrat per l'Ajuntament de Gandia i la comunitat d'escolapis, que gestiona l'edifici de l'Escola Pia. 

EMPRESES MIXTES


ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS S.L.

Empresa formada en un 51% por IPG y en un 49% por Aguas de Valencia.


GANDIA SERVEIS URBANS S.A.

Empresa formada en un 5% por el Ayuntamiento de Gandia y en un 95% por FCC S.A.


 

 

 


ALTRES ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA


Decret de delegació d'Alcadia 2019-5066, de 24/07/2019

Certificat de la Junta de Govern de data 29/07/2019

1. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

President:   Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

Sr. Salvador Gregori Escrivá

Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Víctor Soler Beneyto  

2. CONSELL ASSESSOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME

President:   Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

Sr. Salvador Gregori Escrivá

Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Víctor Soler Beneyto  

3. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Presidenta: Sra. Lydia Morant Varó

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Vicent Gregori Acosta

4. CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presidenta:  Sra. Diana Morant Ripoll

Vicepresident: Sr. Nahuel González López

Sr. José Manuel Prieto Part (Suplent: Amparo Victoria Soler)

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Víctor Soler Beneyto  (Suplent: Daniel Martí Díaz)

5. CONSELL AGRARI MUNICIPAL

Presidenta: Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Antoni Rodríguez Aparisi

6. CONSELL ASSESSOR DE L'ARBOLAT

Presidenta: Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Antoni Rodríguez Aparisi

7. CONSELL SECTORIAL DE BENESTAR SOCIAL

Presidenta:   Sra. Carmen Fuster Mollá

Sra. Juana Isabel Navarro Blasco

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Mª Cristina Moreno Borrás 

8. CONSELL DE LES DONES

Presidenta:   Sra. Juana Isabel Navarro Blasco

Sra. Liduvina Gil Climent

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Mª Cristina Moreno Borrás

9. CONSELL ESCOLAR  MUNICIPAL

Presidenta: Sra. Carmen Fuster Mollá

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Pascal Renoult Natiez (con voz pero sin voto)

Sr. Vicent Gregori Acosta (con voz pero sin voto)

10. CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESIONAL

Presidenta:   Sra. Carmen Fuster Mollá

Sra. Liduvina Gil Climent

Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Mª Cristina Moreno Borrás 

11. CONSELL CONSULTIU DE L'HABITATGE

Presidenta:   Sra. Amparo Victoria Soler

Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

Sr. Salvador Gregori Escrivá

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Antonio Abad Rodríguez

Sr. Vicent Gregori Acosta

12. COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT AMB L'ASSOCIACIÓ DE PROVEÏDORS DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABASTS

President: Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. Salvador Gregori Escrivá

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Gemma del Pilar García Tarancón

13. CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Presidenta:   Sra. Diana Morant Ripoll

Vicepresident: Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. José Manuel Prieto Part

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Víctor Soler Beneyto  

14. FORUM 21

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sr. Ignacio Vicente Arnau Lorente

Sra. Amparo Victoria Soler

Sr. Josep Alandete Mayor

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Daniel Martí Díaz

Sr. Antonio Abad Rodríguez

15. CONSELL LOCAL DE COMERÇ

President: Sr. Ferran Martínez Mendoza

Sr. Salvador Gregori Escrivá

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Gemma del Pilar García Tarancón

16. CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'IMAB

President:   Sr. José Manuel Prieto Part

Sra. Carmen Fuster Mollá

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Vicent Gregori Acosta

17. GRUP DE TREBALL DE PROSPECCIONS PETROLÍFERES

Presidenta:   Sra. Diana Morant Ripoll

Vicepresident: Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. José Manuel Prieto Part

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Daniel Martí Díaz

18. CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL)

Directora del Pla: Diana Morant Ripoll

Vicedirector: Sr. Josep Alandete Mayor

Comité Assessor: Sr. Ignacio Vicente Arnau Lorente i altres membres

Sr. José Manuel Prieto Part

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Víctor Soler Beneyto  

19. COMISSIÓ TÈCNICA D'ESTUDI "DENOMINACIÓ DE VIES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE GANDIA"

President:   Sr. José Manuel Prieto Part

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sr. Josep Alandete Mayor

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Vicent Gregori Acosta

20. CONSELL SECTORIAL LGTBI

Presidenta:   Sra. Juana Isabel Navarro Blasco

Sra. Lydia Morant Varó

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Mª Cristina Moreno Borrás 

21. CONSELL ANIMALISTA DE GANDIA

Presidenta: Sra. Liduvina Gil Climent

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sr. Vicent Gregori Acosta22. CONSEL DE LA INFÀNCIA

Presidenta:   Sra. Liduvina Gil Climent

Sra. Lydia Morant Varó

Sr. Nahuel González López

Sr. Pascal Renoult Natiez

Sra. Mª Cristina Moreno Borrás 

23. CONSELL DE LA POLICIA LOCAL

Sr. Ignacio Vicente Arnau Lorente 

24. MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ (MGNC)

Sr. José Manuel Prieto PartFEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CULTURALS FALLERES JUNTA LOCAL FALLERA DE GANDIA

Sr. José Manuel Prieto Part

JUNTA MAJOR DE GERMANDATS DE SETMANA SANTA DE GANDIA

Sr. Miguel Ángel Picornell Canut

PREVENTORI INFANTIL

Sra. Carmen Fuster MolláCREU ROJA ESPANYOLA - COMITÉ LOCAL DE GANDIA

Sra. Carmen Fuster Mollá

ASSOCIACIONS DE MÚSICA DE GANDIA

Sr. Nahuel González López

COMITÉ JUMELAGE AMB LAVAL

Sra. Liduvina Gil Climent


REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA EN ÒRGANS COL·LEGIATS DELS ENTS, FUNDACIONS O SOCIETATS


ÒRGAN COL·LEGIAT / ENTITAT MEMBRE/S DESIGNAT/S
1

CONSORCI DE LES COMARQUES CENTRALS VALENCIANES

(JUNTA GENERAL)

Diana Morant Ripoll

José Manuel Prieto Part

Miguel Ángel Picornell Canut

Josep Alandete Mayor

Ferran Martínez Mendoza

Nahuel González López

Víctor Soler Beneyto

Pascal Renoult Natiez

2

CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA

(ASSEMBLEA GENERAL)

Ignacio Vicente Arnau Lorente

Alícia izquierdo Sesé (suplent)

3

CONSORCI DE RESIDUS ÀREA DE GESTIÓ V-5

(ASSEMBLEA GENERAL)

Miguel Ángel Picornell Canut

Alícia izquierdo Sesé (suplent)

4

CONSORCI TURÍSTIC CULTURA DE LA SAFOR, CREAT PER LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR

(ASSEMBLEA GENERAL)

Diana Morant Ripoll

Vicent Mascarell Tarrazona

Ferran Martínez Mendoza

5 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA Diana Morant Ripoll
6 PALAU DUCAL DELS BORJA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Diana Morant Ripoll (Presidenta nata)

José Manuel Prieto Part

Nahuel González López

7 CONSELL PARTICIPACIÓ PARATGE NATURAL MUNICIPAL PARPALLÓ-BORRELL

Miguel Ángel Picornell Canut

Alícia Izquierdo Sesé

8 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE)

Ferran Martínez Mendoza

9 CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DEL CADASTRE DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Salvador Gregori Escrivà

Josep Alandete Mayor (suplent)

10 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

Carmen Fuster Mollá

11 ESCOLA PERMANENT D'ADULTS

Carmen Fuster Mollá

12 CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS

INSTITUT AUSIÀS MARCH

Josep Alandete Mayor

Liduvina Gil Climent (suplent)

INSTITUT MARIA ENRIQUEZ

Amparo Victoria Soler

INSTITUT TIRANT LO BLANC

José Manuel Prieto Part

INSTITUT "VELES E VENTS"

Miguel Ángel Picornell Canut

COL·LEGI PÚBLIC JOAN XXIII

Miguel Ángel Picornell Canut

COL·LEGI PÚBLIC JOAN MARTORELL

Amparo Victoria Soler

COL·LEGI PÚBLIC ROÍS DE CORELLA

Nahuel González López

Liduvina Gil Climent (suplent)

COL·LEGI PÚBLIC CERVANTES José Manuel Prieto Part
COL·LEGI PÚBLIC MONTDÚVER

Alícia Izquierdo Sesé

Salvador Gregori Escrivá (suplent)

COL·LEGI PÚBLIC SANT FRANCESC DE BORJA Amparo Victoria Soler
COL·LEGI PÚBLIC BENIPEIXCAR Amparo Victoria Soler
COL·LEGI EDUCACIÓ ESPECIAL ENRIC VALOR José Manuel Prieto Part
COL·LEGI PÚBLIC BOTÀNIC CAVANILLES José Manuel Prieto Part
CEIP CP LES FOIES

Miguel Ángel Picornell Canut

13 CENTRE DE FONTILLES

Liduvina Gil Climent

14

XÀRCIA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT

(ASSEMBLEA GENERAL)

Alícia Izquierdo Sesé

Miguel Ángel Picornell Canut (suplent)

15

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT

(ASSEMBLEA GENERAL)

Liduvina Gil Climent

Nahuel González López (suplent)