Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANACENTRE ASSOCIATIU JOAN CLIMENT

C. Rafael, 53

96 295 95 11
participagandia.org

FUNCIONS

El Departament de Participació Ciutadana desenvolupa les següents funcions:

  • Informa el ciutadà sobre consultes relatives a la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats (RME) de les associacions i entitats que, estant donades d'alta en el Registre General d'Associacions o en qualsevol altre registre públic, vulguen integrar-se al teixit associatiu a nivell municipal.
  • Serveix de nexe d'unió entre les qüestions plantejades tant per les Juntes de Districte, com per les associacions existents en cada districte.
  • Anualment convoca i concedeix ajudes econòmiques, prèvia convocatòria pública entre associacions inscrites en el RME, per contribuir a la realització de les activitats que realitzen. També el premi per a projectes d'innovació de la participació i foment de l'associacionisme.
  • Canalitza i gestiona les diverses peticions i informacions de col·lectius veïnals i associacions declarades d'interés municipal, formulades a serveis i/o departaments municipals.
  • Contribueix al desenvolupament del teixit associatiu, mitjançant el lliurament de subvencions per a programes de suport a les associacions de veïns existents en cada un dels barris de la nostra ciutat, amb la intervenció en el procés de les Juntes de Districte.
  • Organitza cursos i jornades informatives i didàctiques, adreçades a les entitats declarades d'interés municipal, per progressar en la informació i coneixement de l'associacionisme, renovant la inquietud dels col·lectius i adaptant els models existents als nous temps.


NORMATIVA

ORDENANÇA

L'objectiu principal de l'Ordenança de Convivència aprovada per l'Ajuntament de Gandia és el de preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada i de recreo, amb total respecte a la diginitat i als drets dels demés i a la pluralitat d'expresions i diverses formes de vida que hi ha al nostre municipi.

 

CODI DE BON GOVERN

El Codi de Bon Govern recull un decàleg de principis que van des del respecte a l'ordenament jurídic i el compromí amb l'ètica pública i la qualitat democràtica, fins s la defensa dels interessos generals, amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, auteritat i proximitat a la ciutadania.

Como medidas para mejorar la gestión y la calidad democrática local, el Código de Buen Gobierno quiere fomentar la transparencia, la democracia participativa, trabajar para la inclusión social y define el código de conducta política.

Documento de adhesión del Ayuntamiento de Gandia al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP). 

CARTA DE BONES PRÀCTIQUES

EN L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de Gandia, sent partidari d'evolucionar cap a una democràcia participativa, solidària i integradora, va aprovar, en el Ple del 13 de maig de 2008, la Carta de Bones Pràctiques en l'Administració autonòmica i local de la Comunitat, i el 6 d'abril de 2010 va establir un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per adherir-se a ella.