Tràmits i seu electrònica

SEU ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

(Data última actualització: 26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA

24 hores al dia x 365 dies a l'any

Accedeix des d'ací

RECOMANACIONS ÚS SEU

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org

Es resoldran els dubtes i incidències que puguen sorgir en el moment de presentar un tràmit administratiu, però, en cap cas, es considerarà un canal per a registrar d'entrada sol·licituds i documentació.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

PDF

Formularis en PDF i relació de documents requerits

ACCEDEIX

 

Normativ@

Consulteu les ordenances i reglaments municipals

ACCEDEIX

AJUD@

Consulteu les preguntes freqüents, vídeos i infografies

ACCEDEIX

  


CERCADOR DE TRÀMITS

En fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:

(El cercador tindrà en compte si la paraula porta titlla) Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
G00135-Sol·licitud d'actuació urbanísticaURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00134-Sol·licitud de recepció d'obres d'urbanitzacióURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00133-Sol·licitud d'aprovació d'un Projecte de CompensacióURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00132-Sol·licitud de modificació de Planejament de DesenvolupamentURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00131-Sol·licitud d'aprovació de Planejament de DesenvolupamentURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00130-Sol·licitud de modificació del Planejament GeneralURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0022-Sol·licitud d'informació urbanísticaURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0021-Sol·licitud d'informe de compatibilitat urbanística per a habitatges turísticsURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0020-Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanísticaURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
GC0010-Sol·licitud de certificat de deute al meu favorINTERVENCIÓ - informacio@gandia.org - 96 295 94 26Electrònica / PresencialContinu
G00203-Sol·licitud de devolució de garantiaTRESORERIA - 96 295 94 20Electrònica / PresencialContinu
G00202-Constitució de GarantiaTRESORERIA - 96 295 94 20Electrònica / PresencialContinu
G00205-Sol·licitud de compensació de deutes tributarisRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00207-Sol·licitud d'anul·lació d'un rebut o taxa municipalRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00204-Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament d'obligacions de naturalesa pública, tant tributàries com no tributàriesRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00206-Domiciliació de tributs periòdicsRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00216-Comunicació del canvi de dades que figuren en el padró fiscalGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00219-Solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de actos administrativos de naturaleza tributariainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00218-Interposició de recurs de reposició d'actes de naturalesa tributàriainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00224 - Devolució d'ingressos - UPGUPG - 962 95 95 15Electrònica / PresencialContinu
G00222-Sol·licitud de la Devolució d'Ingressos Derivada de la Normativa del Tribut (Art. 31 LGT)RECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00217 - Devolució d'ingressos - Departament d'ESPORTSESPORTS - 96 295 96 75 - 96 295 96 96Electrònica / PresencialContinu
G00209-Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts (sempre que no figure tràmit específic publicat)RECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0030-Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament IIVTNURECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0018-Sol·licitud d'estar al corrent amb la Hisenda MunicipalRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu