Tràmits i seu electrònica

TRÀMITS ADMINISTRATIUS


Accedeix a l'apartat de "Guies i documents" i comprova la documentació que ha de presentar-se amb cada tràmit.

També figura el model de la instància en format PDF per si el tràmit es presenta en les Oficines de Correus.

Accedeix directament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia i presenta els teus escrits, sol·licituds i documentació.

Es requereix prèvia identificació mitjançant certificado digital. SECCIÓ AJUDA

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org


Abans de presentar el tràmit G00001...

haurà de comprovar que la petició no es correspon amb un dels tràmits específics publicats en el Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se en virtut de l'art. 66.6 Llei 39/2015.


"Quan l'Administració en un procediment concret establisca expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests seran d'ús obligatori pels interessats"

CERCADOR DE TRÀMITSEn fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
GC0010-Sol·licitud de certificat de deute al meu favorINTERVENCIÓ - informacio@gandia.org - 96 295 94 26Electrònica / PresencialContinu
G00203-Sol·licitud de devolució de garantiaTRESORERIA - tesoreria@gandia.org - 96 295 94 20Electrònica / PresencialContinu
G00202-Constitució de GarantiaTRESORERIA - tesoreria@gandia.org - 96 295 94 20Electrònica / PresencialContinu
G00205-Sol·licitud de compensació de deutes tributarisRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00207-Sol·licitud d'anul·lació d'un rebut o taxa municipalRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00204-Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament d'obligacions de naturalesa pública, tant tributàries com no tributàriesRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00206-Domiciliació de tributs periòdicsRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00216-Comunicació del canvi de dades que figuren en el padró fiscalGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00219-Solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de actos administrativos de naturaleza tributariainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00218-Interposició de recurs de reposició d'actes de naturalesa tributàriainformacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00224 - Devolució d'ingressos - UPGUPG - 962 95 95 15Electrònica / PresencialContinu
G00222-Sol·licitud de la Devolució d'Ingressos Derivada de la Normativa del Tribut (Art. 31 LGT)RECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00217 - Devolució d'ingressos - Departament d'ESPORTSESPORTS - esports@gandia.org - 96 295 96 75 - 96 295 96 96Electrònica / PresencialContinu
G00209-Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts (sempre que no figure tràmit específic publicat)RECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0030-Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament IIVTNURECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0018-Sol·licitud d'estar al corrent amb la Hisenda MunicipalRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0017-Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament de tributs als quals estan afectes els immobles.RECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0009-Sol·licitud de certificat de bènsGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 95 36Electrònica / PresencialContinu
GC0008-Sol·licitud de certificat d'exempció en l'IVTMGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 95 34Electrònica / PresencialContinu
GC0007-Sol·licitud d'informe de deutes pendets d'un immoble (NOTARIA)RECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13ElectrònicaContinu
GC0006-Solicitud de informe de situación de un impuesto o tasa municipal.RECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0002-Sol·licitud de certificat de pagament d'ajudes municipalsRECAPTACIÓ - tributs@gandia.org - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00211-Sol·licitud de Bonificació IBI per família nombrosaGESTIÓ TRIBUTÀRIA - tributs@gandia.org - 96 295 95 36Electrònica / PresencialContinu
G00136-Sol·licitud de Bonificació Impost de Construccions, Instal·lacions i ObresURBANISME - urbanisme@gandia.org - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00221-Sol·licitud de bonificació o exempció d'un tribut (sempre que no figure publicat un tràmit específic)informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu