Tràmits i seu electrònica

SEU ELECTRÒNICA

gandia.sedelectronica.es

(Data última actualització: 26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA

24 hores al dia x 365 dies a l'any

Accedeix des d'ací

RECOMANACIONS ÚS SEU

Per a resoldre qualsevol incidència o consulta relacionada amb la presentació telemàtica a través de la seu electrònica, podrà enviar un correu electrònic a:

incidencias.sede@gandia.org

Es resoldran els dubtes i incidències que puguen sorgir en el moment de presentar un tràmit administratiu, però, en cap cas, es considerarà un canal per a registrar d'entrada sol·licituds i documentació.

NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

PDF

Formularis en PDF i relació de documents requerits

ACCEDEIX

 

Normativ@

Consulteu les ordenances i reglaments municipals

ACCEDEIX

AJUD@

Consulteu les preguntes freqüents, vídeos i infografies

ACCEDEIX

  


CERCADOR DE TRÀMITS

En fer clic sobre el tràmit, accediràs automàticament a la "Fitxa informativa" del tràmit publicat en la seu electrònica:

(El cercador tindrà en compte si la paraula porta titlla) Procediment Departament Forma de presentació Termini de presentació
GC0017-Sol·licitud de certificat d'estar al corrent en el pagament de tributs als quals estan afectes els immobles.RECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0009-Sol·licitud de certificat de bènsGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 95 36Electrònica / PresencialContinu
GC0008-Sol·licitud de certificat d'exempció en l'IVTMGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 95 34Electrònica / PresencialContinu
GC0007-Sol·licitud d'informe de deutes pendets d'un immoble (NOTARIA)RECAPTACIÓ - 96 295 94 13ElectrònicaContinu
GC0006-Solicitud de informe de situación de un impuesto o tasa municipal.RECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
GC0002-Sol·licitud de certificat de pagament d'ajudes municipalsRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00211-Sol·licitud de Bonificació IBI per família nombrosaGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 95 36Electrònica / PresencialContinu
G00136-Sol·licitud de Bonificació Impost de Construccions, Instal·lacions i ObresURBANISME - 96 295 94 52Electrònica / PresencialContinu
G00221-Sol·licitud de bonificació o exempció d'un tribut (sempre que no figure publicat un tràmit específic)informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00215-Comunicació de transmissió d'immobles a l'efecte de l'IIVTNU per a la inscripció en Registre de la PropietatGESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00214-Sol·licitud de conformitat amb l'autoliquidació d'IIVTNU ingressada.GESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00213-Sol·licitud de l'autoliquidació d'IIVTNU (carta de pagament) per a realitzar l'ingrés.GESTIÓ TRIBUTÀRIA - plusvalua@gandia.org - 96 295 94 00 / 9741Electrònica / PresencialContinu
G00208-Sol·licitud de cartes de pagamentRECAPTACIÓ - 96 295 94 13Electrònica / PresencialContinu
G00220-Liquidació (sempre que no figure tràmit específic)INFORMACIÓ I REGISTRE - informacio@gandia.org - 96 295 94 00PresencialContinu
G00210-Liquidació de la Taxa per Aprofitament Especial del domini públic a favor d'Empresa Subministradora de serveisGESTIÓ TRIBUTÀRIA - 96 295 94 00ElectrònicaContinu
G00064-Sol·licitud per a la celebració de matrimoni civilMATRIMONI CIVIL - matrimonicivil@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00063-Sol·licitud d'informació de matrimoni civilMATRIMONI CIVIL - matrimonicivil@gandia.orgElectrònica / PresencialContinu
G00085-Petició de consulta popularPARTICIPACIÓ CIUTADANA - 96 295 95 11Electrònica / PresencialContinu
G00002-Queixes i suggerimentsSegons la matèria - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00083-Sol·licitud de baixa del Registre d'Associacions de l'Ajuntament de GandiaPARTICIPACIÓ CIUTADANA - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00069-Comunicació variació dades associació municipalPARTICIPACIÓ CIUTADANA - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00068-Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament de GandiaPARTICIPACIÓ CIUTADANA - 96 295 95 11ElectrònicaContinu
G00250-Sol·licitud de reunió amb el regidor José Manuel PrietoGOVERN INTERIOR - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00003-Sol·licitud de reunió amb els càrrecs públics de l'Ajuntament de GandiaPROTOCOL - informacio@gandia.org - 96 295 94 00Electrònica / PresencialContinu
G00014-Sol·licitud de visita al saló plenari de l'Ajuntament per un grup escolar.PROTOCOL - informacio@gandia.org - 96 295 94 00ElectrònicaContinu