Junta de govern

JUNTA DE GOVERN LOCAL


La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal.

La formen l'Alcaldessa i els regidors que aquesta designe lliurement, en un nombre no superior a 1/3 del total d'aquestos. Actualment, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, está composta per 8 membres.

Exerceix les funcions que li encarreguen expressament les lleis i les que li delegue l'Alcaldessa o el Ple.

PERIODICITAT

Segons acord de dia 20 de juny de 2019, les Juntes de Govern de la Ciutat de Gandia es celebren, de manera ordinària, els dilluns de cada setmana a les 10.30 h.

CREACIÓ I COMPOSICIÓ

AJUNTAMENT DE GANDIA LEGISLATURA 2019-2023

Per decret d'Alcadia núm. nº 2019-4189 de 18 de juny de 2019, es nomenen als següents membres de la Junta de Govern Local.

Presidenta

Sra. Diana Morant Ripoll

Regidor

Sr. Josep Alandete Mayor

Regidor Secretari titular

Sr. José Manuel Prieto Part

Regidora

Sra. Carmen Fuster Mollá

Regidora

Sra. Alícia Izquierdo Sesé

Regidora Secretària suplent 2a

Sra. Liduvina Gil Climent

Regidor Secretari suplent 3r

Sr. Ferran Martínez Mendoza

Regidor

Sr. Vicent Mascarell Tarrazona

Regidor Secretari suplent 1r

Sr. Nahuel González López